هادی حسینی منش

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : هادی حسینی منش   

متولد : 1350 

سوابق تحصیلی
 • فوق دیپلم : صنایع – ایمنی صنعتی
 • کارشناسی : مدیریت صنعتی
 • کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی
سوابق شغلی
 • مهندسی ایمنی و آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز خانگیران
 • کارشناس HSE از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز در دکل حفاری 65 فتح شرکت ملی حفاری
 • رئیس عملیات ایمنی و آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • مربی ارشد آموزش HSE شرکت بهره برداری مارون
 • عضویت در کمیته مدیریت پسماند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 • کارشناس ارشد HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • مدرس HSE مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفتخیز (تا کنون)
سوابق تدریس
 • انواع آتش و خاموش کننده ها
 • ماسکها و دستگاههای تنفسی
 • مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 • دستگاههای آزمایش گاز و انفجار سنج
 • پروانه کارهای گرم و سرد
 • ایمنی برق
 • رانندگی به روش تدافعی
 • اصول و مقررات HSE
 • تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و راههای مقابله با آنها
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)
 • خطرات گاز هیدروژن سولفوره (H2S) و راههای مقابله با آنها
 • گازهای سمی و راههای پیشگیری از آنها
 • انواع سیستم های اطفاء حریق
 • ثبت و گزارش نویسی حوادث
 • کار در ارتفاع
 • هیدرولیک آتش نشانی
 • مواد اطفاء حریق
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS
 • ایمنی مخازن
 • ایمنی فرآیند
 • ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت
 • دوره HSE PLAN ویژه پیمانکاران
 • ایمنی داربست
 • ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 • ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود
 • ایمنی تخصصی
 • سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM
 • مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • آنالیز ایمنی شغلی JSA
 • ایمنی بروی دستگاههای حفاری
 • سیستمهای ایمنی
 • ایمنی تخصصی گازها
 • اثرات دومینو در حوادث فرآیندی
 • اصول گزارش نویسی در HSE
 • اصول بازرسی های HSE
 • عملیات آتش نشانی
 • دوره وسایل حفاظت فردی PPE
 • ایمنی برق
 • مقررات ایمنی بالابرها
 • فرماندهی حریق
 • خطاهای انسانی در صنعت نفت
 • بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث
 • استانداردها و کدهای رایج ایمنی
 • آمادگی و مقابله با سوانح جسمی / جمعی
 • امداد و نجات در حوادث
سوابق اجرائی
 • مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ، مدیریت ایمنی (OHSAS18001) و مدیریت زیست محیطی ISO14001 شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
 • عضویت در کار گروه استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS – در شرکت نفت و گاز
 • عضویت در کمیته اجرای پروژه شناسایی و ارزیابی ریسک در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
 • دبیر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001)  شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کارگروه جایزه مدیریت سبز – شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در تیم ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS بعنوان ممیز و سرممیز – شرکت بهربرداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کمیته تخصصی OHSAS18001 شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کارگروه مهندسی مجدد فرآیند ها (BPR) شرکت بهرهربرداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کارگروه کمیته مدیریت تغییر شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کارگروه کمیته مدیریت ریسک شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون
 • راهبری پروژه شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسک (مدیریت ریسک)- شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضو کارگروه استقرار HSE-MS شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
 • عضویت در کارگروه استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در مجتمع آموزش فنون
دوره های گذرانده
 • مستند سازی سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : 1999
 • NEBOSH international diploma in occupational health and safety
 • International general certificate in occupational health and safety (igc)
 • ساخت و مستند سازی نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 : 1994
 • ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : 1999
 • سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 : 2007
 • ممیزی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 : 1994
 • ممیزی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
 • دستگاههای آزمایش گاز ، انواع ماسکها و دستگاههای تنفسی
 • مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • آشنایی با نظام آراستگی 5S
 • تربیت ارزیاب براساس مدل EFQM
 • تربیت ارزیاب جایزه مدیریت سبز
 • تکنیکهای مدیریت ریسک
 • شناسایی و ارزیابی خطرات به روش HAZID
 • فرآیند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر (HAZOP)
 • کار در ارتفاع
 • هیدرولیک آتشنشانی
 • مواد اتفاء حریق
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS
 • امنی مخازن
 • ایمنی فرآیند
 • ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت
 • ایمنی داربست
 • ایمنی در طراحی و مهندسی
 • ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 • ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود
 • ایمنی تخصصی
 • سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM
 • مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • دوره بقا در دریا
 • آنالیز ایمنی شغلی JSA
 • دوره HUET (فرار از هلیکوپتر زیر آب )
 • دوره ایمنی در سکوهای نفتی دریایی (BOSIET)
 • ایمنی بروی دستگاههای حفاری
 • سیستمهای ایمنی
 • ایمنی تخصصی گازها
 • اثرات دومینو در حوادث فرآیندی
 • ارزیابی کمی ریسک QRA
 • اصول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در بارگیری و حمل و نقل دریایی
 • اصول گزارش نویسی در HSE
 • دوره آموزشی HLO
 • عملیات آتش نشانی
 • استانداردها و کدهای رایج ایمنی
 • دوره وسایل حفاظت فردی PPE
 • ایمنی برق
 • مقررات ایمنی بالابرها
 • فرماندهی حریق
 • خطاهای انسانی در صنعت نفت
 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
 • روشهای تدریس و فن بیان