ابراهیم فخرائی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : ابراهیم فخرایی

متولد : 1352

سوابق تحصیلی
 • کارشناسی: علوم اقتصادی
 • کارشناس ارشد: مدیریت اجرایی – بازاریابی
 • دکتری: مدیریت بازرگانی – بازاریابی
سوابق تدریس
 • استاد سرآمد آموزشی در سال 95-94
 • مدرس دروس مدیریت در دانشگاه پیام نور
دوره های گذرانده
 • سمینار در مدل های معادلات ساختاری( AMOS) در اکادمی تحلیل آماری ایران- تهران
 • سمینار در مدل های معادلات ساختاری( SMART PLS) در اکادمی تحلیل آماری ایران- تهران
 • کارگاه بسته آماریی در علوم اجتماعی مقدماتی تا پیشرفته( SPSS) در اکادمی تحلیل آماری ایران- تهران
 • دوره آموزشی تفکر سیستمی راهبران تهران
 • دوره آموزشی فرآیند ارتباطات و روابط انسانی
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
 • مدیریت تغییر
 • پرورش مهارت های سرپرستی
 • 5S Training Course