مینا صلواتی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : مینا صلواتی

متولد : 1369

سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سوابق شغلی
 • مدرس ICDL درجه یک و دو در مرکز آموزش IT وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسئول واحد انفورماتیک و IT شرکت ساختمان گستر صدیق
 • مسئول واحد انفورماتیک و پشتیبانی سیستمی شرکت عمران سازان صدیق
 • مسئول واحد ISO و واحد روابط عمومی و مسئول بخش IT در نمایندگی ایران خودرو زیبایی
 • مدرس ICDL درجه یک و دو در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری
 • مدرس کارگاه کامپیوتردانشگاه علمی کاربردی شهرداری
سوابق اجرائی
 • مسئول واحد انفومارتیک و IT شرکت ساختمان گستر صدیق
 • مسئول واحد انفومارتیک و پشتیبانی سیستمی شرکت عمران سازان صدیق
 • مسئول واحد ISO و واحد روابط عمومی و مسئول بخش  IT نمایندگی ایران خودرو-زیبایی
 • مسئول واحد انفومارتیک و برنامه ریز آموزشی شرکت ساختمان گستر صدیق
 • مسئول واحد انفورماتیک و مدرس کامپیوتر پیش دبستان و دبستان باغ سبز
دوره های گذرانده
 • دوره آموزشی ممیزی داخلی در نمایندگی ایران خودروزیبایی
 • دوره آموزشی ISO در نمایندگی ایران خودروزیبایی
 • دوره آموزشیR.Mدر نمایندگی ایران خودروزیبایی
 • دوره آموزشی 5Sدر نمایندگی ایران خودروزیبایی
 • دوره آموزشی کنترل پروژه و تطبیق در شرکت ساختمان گستر صدیق
 • دوره آموزشی فنون تدریس در مرکز مهارتهای خوارزمی وابسته به فنی حرفه ای
 • دوره آموزشی Network+ مرتبط با شبکه های کامپیوتری در مرکز مهارتهای خوارزمی وابسته به فنی حرفه ای
 • اخذ کارت مربی گری رشته کامپیوتر از اداره کل فنی حرفه ای خوزستان