مجتبی مکوندی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مجتبی مکوندی

متولد : ۱۳۶۸

سوابق تحصیلی

مهندسی فناوری اطلاعات

سوابق شغلی
سوابق تدریس
سوابق اجرائی
دوره های گذرانده