سیامک کاووسی

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی :سیامک کاوسی

سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد: مهندسی آلودگی هوا
 • کارشناسی: مهندسی بهداشت حرفه ای
سوابق شغلی
 • به عنوان کارشناس گاز H2s دکل های حفاری نفت وگاز خشکی- شرکت ملی حفاری ایران.
 • به عنوان کارشناس HSE -شرکت ملی حفاری ایران(دکل های حفاری خشکی ودریایی).
 • به عنوان کارشناس آموزش HSE -شرکت ملی حفاری ایران.
 • سرپرست بهداشت شرکت ملی حفاری ایران
 • سرپرست HSE مدیریت خدمات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران( اکنون)
سوابق اجرائی
 • استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه شامل ISO 9001-OHSAS 18001-ISO 14001
 • طراحی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
 • مدیریت ریسک
 • آشنائی با روش های مختلف در ارزیابی ریسک
 • طرح مدیریت بحران وشرایط اضطراری
 • طراحی سیستمهای تهویه عمومی وصنعتی
 • تکنیک های مختلف شناسائی وارزیابی خطرات در محیط کار شامل
 • BOW TIE-JSA-JHA-HAZOP-WHAT IF-FTA
 • اندازه گیری وارزیابی عوامل زیان آور محیط کار وارائه راحلهای مهندسی کنترلی برای هر یک
 • ریشه یابی وتجزیه وتحلیل حوادث ناشی از کار
 • طراحی سیستم های روشنائی صنعتی
 • HAZMAT
 • تهیه چک لیستهای بازرسی ایمنی،بهداشت ومحیط زیست
 • آشنائی با تکنیک های ارزیابی ارگونومیک محیط کار مانند: OWAS-ROLLA-REBA –QEC  
 • نمونه برداری از انواع آلودگی های زیست محیطی وارزیابی آنها
 • ایمنی در کار با مواد شیمیائی
 • ایمنی کار در دکلهای دریائی
 • HSE پیمانکاران
 • سیستم مدیریت HSSE
 • مدیریت ریسک از دیدگاه حفاظت فیزیکی وحراست
 • ایمنی دکلهای حفاری خشکی
 • مدیریت HSE پروژه
 • مدیریت بحران در صنایع نفت وگاز
 • طرح ریزی شرایط اضطراری
 • مهندسی ارگونومی
 • بازرسی های HSE دکلهای حفاری
 • آشنائی با استاندارد های API در زمینه ایمنی حفاری
 • ایمنی کار در محیط های آلوده به گازهای سمی وقابل انفجار
 • ایمنی جوشکاری وبرشکاری
 • سیستم مجوز کار
 • ایمنی انبار
 • ایمنی حریق
 • مدیریت ایمنی فرایند (PSM)
 • الگوی جامع ارتقاء سلامت درمحیط کار
 • نظام ساماندهی محیط کار (5S)
 • خدمات ایمنی وسنجش رضایت کارفرمایان در پروژه های نفت وگاز
 • حفاظت در برابر پرتوها در عملیات های درون وبرن چاهی
 • ایمنی برق
 • مدیریت حوادث در محیط کار
 • گزارش دهی حوادث
 • ایمنی باربرداری برا اساس استاندارد OSHA
 • مدیریت عوامل زیان آور محیط کار
دوره های گذرانده
  • دوره آشنائی با عملیات حفاری چاههای نفت وگاز.
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS .
  • ایمنی کار در دکلهای حفاری دریائی.
  • ایمنی گاز
  • HLO (helicopter landing officer).
  • Advance firefighting .
  • VHF.
  • HUET(helicopter underwater escape training ).
  • SIL(safety integrated level).
  • HAZOP.
  • حفاری انحرافی –MWD در کشور چین.
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت انرژی (ISO 50001) .

  تکنیک های ارزیابی ومدیریت خطر