حمید درستان

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : حمید درستان   

 متولد : ۱۳۵۵

سوابق تحصیلی
 • کارشناس ارشد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد.
سوابق شغلی
 • اپراتور تصفیه خانه آب خیر آباد- گچساران.
 • اپراتور توربین بخار- نیروگاه برق زرگان – اهواز.
 • تکنسین ارشد تعمیرات مکانیک- اداره تعمیرات – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون.
 • کارشناس خوردگی فلزات – اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات- شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون.
 • کارشناس ارشد خوردگی فلزات- شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون.
 • سرپرست پروژه های مهندسی خوردگی فلزات- شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
سوابق تدریس
 • سازمان آب و برق استان خوزستان.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.(دو ترم)
 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز.(سه سال)
 • دانشگاه جامع علمی و کاربردی لوله سازی اهواز.(سه سال)
 • شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب-اهواز
سوابق اجرائی
 • نصب سامانه های حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون.
 • نصب آند فنا شونده در حفاظت خطوط لوله مدفون.
 • بازرسی از سامانه حفاظت کاتدی.
 • بازرسی از فلنج های عایق.
 • بازرسی رنگ و پوشش کف مخازن نفت.
 • صدور دستورالعمل رنگ آمیزی مخازن ذخیره .
 • صدور دستور العمل پوشش خطوط لوله مدفون.
 • صدور دستورالعمل آماده سازی سطوح.
 • کشت باکتری هوازی و بیهوازی.
 • ارزیابی مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی, اکسیژن زدا و باکتری کشها.
 • بازرسی از سامانه های تزریق مواد کنترل کننده خوردگی.
 • مدیریت خوردگی.
 • پایش خوردگی داخلی
دوره های گذرانده
 • دوره آموزشی کارآموزی نفت- آموزشگاه شهید بهشتی گچساران.
 • آشنایی با واحد های بهره برداری نفت.
 • آشنایی با واحد تقویت فشار گاز.
 • آشنایی با واحد نمکزدایی نفت.
 • آشنایی با واحد گاز و گاز مایع .
 • آشنایی با تاسیسات و ادوات سر چاهی.
 • آشنایی با واحدهای تزریق گاز
 • تعمیر وعیب یابی توربین های گازی.
 • تعمیر وعیب یابی کمپرسورهای گازی.
 • تعمیر وعیب یابی کمپرسورهای هوا.
 • تعمیر وعیب یابی پمپ های نفت.
 • تعمیر وعیب یابی پمپ های آب.
 • تعمیر وعیب یابی خشک کننده های هوا.
 • اصول اساسی مکانیک.
 • اصول اساسی توربین های گازی.
 • اصول اساسی کمپرسور های گازی.
 • کوپلینگها و اتصالات.
 • الایمنت و هم محوری.
 • نشت بندها.
 • یاتاقانهای اصطکاکی و غیر اصطکاکی.
 • جعبه اب بندی.
 • اصول ارتعاشات صنعتی
 • حفاظت کاتدی ( سطح ۱و۲)
 • بازرسی از فلنجهای عایق.
 • بازرسی از پوشش لوله های مدفون.
 • مدیریت انسجام خطوط لوله نفت.
 • آماده سازی سطوح و پو شش ها.
 • بازرسی رنگ( سطح ۱ و ۲ ).
 • پایش خوردگی.
 • بازرسی از مخازن ذخیره نفت و گاز.
 • خوردگی میکروبی.
 • پیگرانی در خطوط لوله.
 • بازرسی بر مبنای ریسک.
 • آزومن های غیر مخرب.
 • مدیریت خوردگی.
 • انتخاب مواد در محیط حاوی گاز ترش.
 • خوردگی در محیط های آبی.
 • بازدارنده های خوردگی در صنعت نفت و گاز