رزاق آل خمیس

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : رزاق آل خمیس

متولد : ۱۳۶۲

سوابق تحصیلی
  • کارشناس ارشد حسابداری
سوابق شغلی
  • کارشناس مرکز آمار ایران
  • کارشناس محاسبات قراردادها در شرکت کارکنان سازمان برنامه بودجه خوزستان
  • تدریس در دانشکده وآموزشگاههای مختلف
  • کارشناس ارشد در بانک قوامین
سوابق اجرائی
  • کارشناس آمار کارگاههای صنعتی
  • مسئول محاسبات قراردادها وصورت وضعیتهای پیمانکاری(تامین نیروی انسانی)
  • آموزش کلیه مباحث حسابداری ، بانکداری و مدیرت مالی
  • آموزش مباحث کلیه مباحث حسابداری ، مالیاتی ، بانکداری در نرم افزارهای مختلف کامپیوتر