محمد تشکری

مشخصات فردی

متولد : ۱۳۵۸

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک
  • کارشناسی مدیریت دولتی
سوابق شغلی
  • شغل : کارمند بانک مسکن
  • سمت : رئیس دایره ارزی بانک مسکن – شعبه مرکزی اهواز
سوابق تدریس
  • تدریس دوره آشنایی با بانکداری بین الملل- دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان بانک مسکن
  • تدریس دوره عملیات ارزی و بانکداری بین الملل کارکنان بانک مسکن