پرسنل کلیدی

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلیگرایشسابقه کار
1قدرت اله بهادري بيرگانيموسس و مدير کارشناسيعمران19
2علاء پرهیزکارمعاونت آموزشکارشناسيبرق24
3منا تنگستانيمدير امور برون سازماني و دپارتمان صنایع و مدیریت پروژهکارشناسيمديريت7
4مرضيه فرجاممدير دپارتمان ICT و پشتیبان فنیکارشناسيفناوری اطلاعات4
5مجید ابراهیمیمدير دپارتمان برق و الکترونیککارشناسي ارشدبرق5
6محسن حیدربزرگمدير دپارتمان مکانيک، متالورژي،جوشکارشناس ارشدجوش25
7قدرت اله بهادري بيرگانيمدير دپارتمان نظام مهندسی و عمران و معماریکارشناسي ارشدعمران4
8علي اميديمشاور عالي دپارتمان مالي و بازرگانيدکترامديريت بازرگاني12
9مهدي سليمانيمدير دپارتمان نفت، گاز ، پتروشیمیکارشناسي ارشدنفت9
11علی جواهر فروشمدير دپارتمان بهداشت و درماندکتراپزشکی10
12مرضیه خوشدلمدير دپارتمان کودک و نوجوان و گرافیککارشناس ارشدگرافیک رایانه3
13حسين بارافکنمشاور عالي دپارتمان مديريت کسب و کاردکترامديريت 10
14سارا بشيرپورمشاور دپارتمان زبانهای خارجهکارشناسي ارشدزبان انگلیسی3
15امین موجودیمشاور دپارتمان ریاضیات و آماردکترامدیریت بازرگانی10
16کوروش طلاوریمشاور دپارتمان ایمنی و بهبود محیط کارفوق لیسانسایمنی صنعتی15
17نيره صوفيانياداری- آموزشکارشناسيزبان انگلیسی2
18بهاره دینارونداداری- آموزشکارشناسيشیمی4
19پريسا غيبياداری- آموزشکارشناس مهندسي صنايع1
20علي نواصرخدمات دیپلمانسانی4