تماس با ما

دفتر اهواز:  اهواز – گلستان – خیابان فروردین – نبش سعدی – جنب شرکت دزآب

کد پستی ۶۱۳۵۸۳۳۷۹۷   تلفن : ۳۳۲۱۴۵۳۹       فکس ۳۳۲۱۴۵۳۷ 

سایت: sharifsadr.ir  ایمیل : sharifsadr@gmail.com

دفتر اهواز
  • اهواز-گلستان – خیابان فروردین-نبش سعدی - جنب شرکت دزآب کد پستی ۶۱۳۵۸۳۳۷۹۷
  • تلفن : ۳۳۲۱۴۵۳۸ فکس ۳۳۲۱۴۵۳۹