دپارتمان مالی و بازرگانی

آشنایی با دپارتمان

علم حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه ی تمدن بشری قدمت دارد. حسابداری همراه سایر دانشهای فنی در گذر زمان در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری رشد و تکامل یافته است. حسابداری زبان تجارت است، زیرا اطلاعات مالی را به آگاهی دیگران میرساند.

این زبان به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی برای افراد، موسسات، سازمانهای دولتی و سایر نهادها مورد استفاده قرار میگیرد.

برای توزیع صحیح منابع کمیاب مالی و استفاده از آنها، لازم است تصمیم گیریهایی مناسب بر مبنای قابل اعتماد صورت پذیرد، از این روی حسابداری نقش مهمی در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا میکند. موضوع حسابداری ماهیت اقتصادی دارد و روش های آن خصلت آماری دارد. موضوع مشخصی که حسابداری با آن سروکار دارد قیمت پولی است. حسابداری رنگ و فام اخلاقی دارد، زیرا یافتن حقیقت و منعکس کردن آن بخشی از وظیفه اجتماعی حسابداری است و یکی از اصول حسابداری، رازداری میباشد.

مدیر دپارتمان

اطلاعات فردی : 

نام و نام خانوادگی : علی امیدی      

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی

آخرین سابقه شغلی :

مشاور مدیر کل بانک مسکن استان خوزستان در حوزه بازاریابی و روابط عمومی

اطلاعات بیشتر

اساتید دپارتمان
نقشه راه دپارتمان

ردیفنام دورهمدت (ساعت)استادتاریخ شروعروزهای برگزاریشهریه (ریال)رزروثبت نام
1
اکسل در حسابداری
12
آقای تشکری

96/11/29یکشنبه1.540.000
2
ثبت و تمدید دفاتر قانونی
12
آقای تشکری

96/11/25چهارشنبه 1.540.000
3
تراز و صورتهای مالی

12
آقای تشکری

96/12/13یکشنبه1.540.000

4
اظهارنامه مالیاتی

12
آقای آل خمیس
96/12/02چهارشنبه1.540.000

5
قانون مالیات برارزش افزوده

12
آقای شالچیان
96/12/9 چهارشنبه1.540.000

6
نرم افزار حقوق و دستمزد مالی

12
آقای تشکری

96/11/25متعاقبا اعلام میگردد1.540.000

7
حقوق تجارت

12
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.540.000

8
حسابداری شرکتهای
تجاری و تولیدی

12
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.540.000

9
اصول هزینه یابی و بودجه

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000

10
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000

11
تهیه و تنظیم صورتهای مالی

16
آقای تشکری

حدنصاب آموزشیمتعاقبا اعلام میگردد1.980.000